the betrothal of the arnolfini jan van eyck 1434

3

پنجره‌ی بسته: اصالت فردیت

کلمات و مفاهیم در جوامع در حال گذار از سنت به مدرنیته از جهات مختلف دچار تغییر معنایی می‌گردند. اول آنکه مفاهیم در جهان (زبان) سنت در انتقال به مفاهیم مدرن دستخوش تغییر گردیده‌اند. دوم آنکه جوامعی در حال گذار چون جامعۀ ما ناچارند بسیاری اصطلاحات را از جامعه‌ای متفاوت وام بگیرند در این روند ترجمه و درک کلمات، معانی دچار تغییرات و کج‌فهمی‌هایی می‌شوند که یافتن معادل صحیح کلمه را دچار مشکل می‌کند.

در چند دهۀ اخیر نگاه انقلابی و ایدئولوژیک به بسیاری کلمات و مفاهیم عموم هنرمندان ما را از این اصطلاحات گریزان و دلزده کرده است. وقتی صحبت از اصالت و یا هویت می‌شود استفادۀ سطحی و گاهی ابزاری از آن ما را به پس می‌راند و خاطرات ناخوشایند دوره‌هایی که این کلمات ابزار سرکوب بوده‌اند را به خاطر می‌آورد. اما امروز و پس از تجربه آن دوره‌ها می‌توانیم با حوصله و دقت دوباره به آنها بازگردیم. در گفتگوی با یکدیگر مفاهیم کلماتی را که به کار می‌بریم وضوح بخشیم و در حد توان گسترش دهیم.