اصالت فردیت/مدرن/هویت در هنر/ فردیت در هنر معاصر
شماره 3

پنجره‌ی بسته: اصالت فردیت

کلمات و مفاهیم در جوامع در حال گذار از سنت به مدرن از جهات مختلف دچار تغییر معنایی می‌گردند. اول آنکه مفاهیم در جهان (زبان) سنت در انتقال به مفاهیم مدرن دستخوش تغییر گردیده‌اند. دوم آنکه جوامعی در حال گذار چون جامعۀ ما ناچارند بسیاری اصطلاحات را از جامعه‌ای متفاوت وام بگیرند. در این روند ترجمه و درک کلمات، معانی دچار تغییرات و کج‌فهمی‌هایی می‌شوند. در نتیجه یافتن معادل صحیح کلمه را دچار مشکل می‌کند.

در چند دهۀ اخیر نگاهی انقلابی و ایدئولوژ

کلمات و مفاهیم در جوامع در حال گذار از سنت به مدرن از جهات مختلف دچار تغییر معنایی می‌گردند. اول آنکه مفاهیم در جهان (زبان) سنت در انتقال به مفاهیم مدرن دستخوش تغییر گردیده‌اند. دوم آنکه جوامعی در حال گذار چون جامعۀ ما ناچارند بسیاری اصطلاحات را از جامعه‌ای متفاوت وام بگیرند. در این روند ترجمه و درک کلمات، معانی دچار تغییرات و کج‌فهمی‌هایی می‌شوند. در نتیجه یافتن معادل صحیح کلمه را دچار مشکل می‌کند.

در چند دهۀ اخیر نگاهی انقلابی و ایدئولوژیک به بسیاری از کلمات و مفاهیم شده است. مفاهیمی همچون اصالت فردیت، که سبب گشته عموم هنرمندان ما را از این اصطلاحات گریزان و دلزده شوند. وقتی صحبت از اصالت فردیت و یا هویت می‌شود استفادۀ سطحی و گاهی ابزاری از آن ما را به پس می‌راند. خاطرات ناخوشایند دوره‌هایی که این کلمات ابزار سرکوب بوده‌اند را به خاطر می‌آورد. اما امروز و پس از تجربه آن دوره‌ها می‌توانیم با حوصله و دقت دوباره به آنها بازگردیم. در گفتگوی با یکدیگر مفاهیم کلماتی را که به کار می‌بریم وضوح بخشیم و در حد توان گسترش دهیم.

آنچه در این جستار می‌خوانیم:

در این جستار کوشیده‌ایم با سه مقاله‌ی "حقیقت و اصالت در هنر" به قلم ثمیلا امیرابراهیمی، "یان‌ وان آیک اینجا بود" به کوشش ایمان افسریان و "انسان، طبیعت و هنر" نوشته‌ی روبن ویلر، برخوردی شفاف‌تر با کلمات و مفاهیمی چون اصالت، فردیت و هویت داشته باشیم و تا جایی که امکان دارد این مفاهیم را از کج‌فهمی‌ها دور سازیم.

در مقاله‌ی نخست، ثمیلا امیرابراهیمی در سه سرفصل "مفهوم اصالت در هنرهای اولیه"، "مفهوم اصالت در دوران جدید (مدرن)" و "حقیقت و اصالت در اندیشه و هنر معاصر (پست مدرن)"، تلاش می‌کند تعریفی شفاف‌تر از مفاهیم «اصالت» و «حقیقت» ارائه دهد.

در متنی دیگر ایمان افسریان ابتدا به واکاوی مفاهیم «اصالت جمعی» و «اصالت فردیت» می‌پردازد. او در پایان با توسل به همین مفاهیم وضعیتِ اکنونِ هنرمند ایرانی را بررسی می‌کند.

در نهایت با ترجمۀ چکیده‌ای از بخشهای میانی کتاب «انسان، طبیعت و هنر»، سعی کرده‌ایم به نتایج منفی پدیدۀ مدرنیته در نابودی ارزشهای نهفته در نمادها و اسطوره‌هایی که قادر بودند جامعه را بصورت یک نظام منسجم و یکپارچه نگاه دارند و همچنین پدیدار شدن تقابل جدید میان جامعه و فرد، بپردازیم.

یک به بسیاری از کلمات و مفاهیم شده است. مفاهیمی همچون اصالت فردیت، که سبب گشته عموم هنرمندان ما را از این اصطلاحات گریزان و دلزده شوند. وقتی صحبت از اصالت فردیت و یا هویت می‌شود استفادۀ سطحی و گاهی ابزاری از آن ما را به پس می‌راند. خاطرات ناخوشایند دوره‌هایی که این کلمات ابزار سرکوب بوده‌اند را به خاطر می‌آورد. اما امروز و پس از تجربه آن دوره‌ها می‌توانیم با حوصله و دقت دوباره به آنها بازگردیم. در گفتگوی با یکدیگر مفاهیم کلماتی را که به کار می‌بریم وضوح بخشیم و در حد توان گسترش دهیم.

آنچه در این جستار می‌خوانیم:

در این جستار کوشیده‌ایم با سه مقاله‌ی "حقیقت و اصالت در هنر" به قلم ثمیلا امیرابراهیمی، "یان‌ وان آیک اینجا بود" به کوشش ایمان افسریان و "انسان، طبیعت و هنر" نوشته‌ی روبن ویلر، برخوردی شفاف‌تر با کلمات و مفاهیمی چون اصالت، فردیت و هویت داشته باشیم و تا جایی که امکان دارد این مفاهیم را از کج‌فهمی‌ها دور سازیم.

در مقاله‌ی نخست، ثمیلا امیرابراهیمی در سه سرفصل "مفهوم اصالت در هنرهای اولیه"، "مفهوم اصالت در دوران جدید (مدرن)" و "حقیقت و اصالت در اندیشه و هنر معاصر (پست مدرن)"، تلاش می‌کند تعریفی شفاف‌تر از مفاهیم «اصالت» و «حقیقت» ارائه دهد.

در متنی دیگر ایمان افسریان ابتدا به واکاوی مفاهیم «اصالت جمعی» و «اصالت فردیت» می‌پردازد. او در پایان با توسل به همین مفاهیم وضعیتِ اکنونِ هنرمند ایرانی را بررسی می‌کند.

در نهایت با ترجمۀ چکیده‌ای از بخشهای میانی کتاب «انسان، طبیعت و هنر»، سعی کرده‌ایم به نتایج منفی پدیدۀ مدرنیته در نابودی ارزشهای نهفته در نمادها و اسطوره‌هایی که قادر بودند جامعه را بصورت یک نظام منسجم و یکپارچه نگاه دارند و همچنین پدیدار شدن تقابل جدید میان جامعه و فرد، بپردازیم.