60

پنجاه سال سوء‌تفاهم / نقدی بر نقاشی‌های پرویز تناولی در گالری شهریور

نقدی بر نقاشی‌های پرویز تناولی در گالری شهریور