پرویز تناولی / فریدا / 1394
50,000 ریال – خرید

60

پنجاه سال سوء‌تفاهم / نقدی بر نقاشی‌های پرویز تناولی در گالری شهریور

نقدی بر نقاشی‌های پرویز تناولی در گالری شهریور