50

پلکان مهاجرت / ثمیلا امیرابراهیمی

مقاله‌ی پلکان مهاجرت به هنرمندان مهاجر، بدون ذکر نامی از آن‌ها، می‌پردازد. ثمیلا امیرابراهیمی در این مقاله علل و بستر مهاجرت را کانون توجه خود قرار داده و سعی کرده روندی که هنرمند را مجبور به ترک وطن می‌کند بررسی کند تا پرداختن به مکان و زمان زندگی‌شان. زیرا در کشور خودی هرگونه فشاری ممکن است انگیزه‌ی حرکت و مهاجرت شود؛ وقایع طبیعی چون سیل، فجایع انسانی چون مرگ، مشکلات اقتصادی و یا فرهنگی همچون تبعیضات قومی و سانسور. کشورهای مهاجرپذیر نیز به رغم مشکلات داخلی به نیروی کار مهاجران نیازمندند. اما متناقض‌ترین وضعیت مهاجرت به عقیده‌ی ثمیلا امیرابراهیمی مربوط به روشنفکران و هنرمندان است که خود نیز وابستگی و تعهدی به سرزمین و فرهنگ‌شان دارند. ولی نبود آزادی و یا امینت آن‌ها را مجبور به ترک سرزمین‌شان کرده. او بررسی خواهد کرد که چرا این روند در قبل از انقلاب بسیار کم ولی پس از انقلاب سیری صعودی گرفته است. جدا از مسائل کلی مهاجرت زندگی شخصی هنرمندان مهاجر، روند جذب شدن آن‌ها در محیط بیگانه‌ی بعدی و سرنوشت کار هنری‌شان هر کدام داستان خود را دارد. ثمیلا امیرابراهیمی سعی کرده علاوه بر هنرمندان قدیمی به دلایل مهاجرت هنرمندان جوان نیز در این مقاله بپردازد.