>> شماره 42

پشت‌سر کوه پیش‌رو دشت / گفته‌های حسن غفاری

این واقعیت برای همه ما وجود دارد که جغرافیایی که در آن زندگی می‌کنیم و فرهنگی که در آن جغرافیا به ما حاکم می‌شود، روش و مسیر زندگی‌مان را تعیین می‌کند. من بزرگ شده فضای عشایری بویر احمدی هستم، پدرم عشایرزاده است. هرچند که در جوانی، زندگی روستایی را انتخاب کرد و بعد به شهر آمد و به عنوان نیروی خدماتی آموزش و پروش مشغول به کار شد...