70

پس‌نشینیِ تخیل، بیگانگیِ جهان / مجید اخگر

جفت مفاهیم امر زیبا_امر والا صرفاً مقولاتی مربوط به زیبایی شناسی قرن هجدهم نیستند. امر والا البته گفتاری ازآن خود دارد که چهارچوب‌ها و روایت‌های اصلی آن را می‌توان در کتاب‌هایی که این حوزه‌ی نظری را مرور می‌کنند مشاهده کرد، و موجزتر از آن، در مدخل‌های دانشنامه‌ها و فرهنگ‌ها؛ روایتی که عموماً از لونگینوس آغاز می‌شود، با برک و کانت صورت‌بندی کلاسیک خود را می‌یابد، و بعد، با اشارات مختصری به قرن نوزدهم، به روایت‌های قرن بیستمی از این مفهوم می‌رسد و شکلی از احیا یا برجسته‌شدن دوباره‌ی این مفهوم در نزد متفکران پساساختارگرا و پسامدرن.