12

پسر ایران از مادرش بی‌اطلاع است / یوسف اسحاق‌پور / ترجمه: شاهرخ مسکوب

یونان در نظر ایرانی پیش از هرچیز مغرب زمین و مهاجم است. این کشور کهنسال در تاریخ دراز خود مهاجمان بسیار دیگری هم دیده که رویاروی آنان، همیشه مجبور بوده خود را بازشناسد و از خاکستر خود باز زاده شود. پس چرا در «پسر ایران از مادرش بی‌اطلاع است»، از میان همه‌ی آنان یونان انتخاب شده‌است؟ ...