6

پست مدرنیسم / رابرت روزنبلوم / مجید اخگر

من چندان استعدادی در تعریف «ایسم‌ها» ندارم. همیشه در چنین مواقعی یاد دانشجویی می‌افتم که در یک زمانی از من خواست رمانتیسیسم را برایش تعریف کنم: معلوم شد که این تقریباً غیرممکن است، و در مورد نئوکلاسیسیم هم کار چندان ساده‌تر نبود. در نتیجه من اصلا سعی نمی‌کنم که بگویم پست مدرنیسم چیست...