>> شماره 22

پست آوانگارد / چارلز جنکز / پیمان امیدوار

آوانگارد اصطلاح و انگاره‌ای عجیب است: تا حدی استعاره‌ای نظامی است که به قلمروی هنر و فرهنگ اصلاق می‌شود، تا اندازه‌ای مترادف و جانشینی است برای اصطلاح خنثی‌تر «مدرن» یا «جنبش مدرن»؛ و تا حدی توصیفی جامعه‌شناختی از افراد طبقه‌ای بدون پشتیبان است.