14

پسامدرنیسم چیست؟ / لیندا هاچِن / علی ادیب‌راد

در گفت‌وگوها پیرامون فرهنگ معاصر، اندک واژه‌هایی همپایِ «پسامدرنیسم» مورد استفاده و سوءاستفاده قرار گرفته‌اند. از این رو، هرگونه تلاش به هدف تعریف این واژه به ناچار و در آنِ واحد به ابعادی مثبت و منفی می‌انجامد. چنین تعریفی بر آن است تا بگوید پسامدرنیسم چیست، ولی در همان حال باید روشن سازد که چه چیزی نیز نخواهد بود. ...