نگره ی فیگوراتیو/ به کوشش مسلم خضری/ شناختنامه و یادداشت درباره ی هنرمندان: هدا اربابی
50,000 ریال – خرید

71

پرونده‌ای در نقد کتاب نگره‌ی فیگوراتیو در نقاشی معاصر ایران

پنج یادداشت از گروه نمودار (آیدین خانکشی‌پور و علی بهشتی)، محمدرضا ربیعی، مونا زهتابچی، شروین طاهری و جمال عرب‌زاده. همراه با دو جوابیه به قلم مسلم خضری و هدا اربابی.