5

پرسپکتیو / دیوید هاکنی / پریسا شرعی

ماهیت پرسپکتیو تصویری، دغدغه زیبایی شناختی بنیادینی است که آثار اخیر هاکنی را شاخص می‌کند. هاکنی با طرد مفاهیم غربی و سنتی پرسپکتیو، منبع الهام و جهان‌بینی را در تمرکز سیال نقاشی چینی، پرسپکتیو چندبعدی کوبیسم و فضای سه بعدی طراحی تئاتر یافته است. ...