>> شماره 34

پرتوهای کیهانی / یورگ هایزر / بهرنگ پورحسینی

در بی‌ینال ونیز تابستان امسال ، پولکه مجموعه نقاشی‌های تأثیرگذارش، «دوره‌ی محوری» (7-2005)، را به نمایش گذاشت. تابلوهای این مجموعه به‌گونه‌ای چیده شده بودند که بر مرکز غرفه سایه انداخته بودند بدین ترتیب که پارچه‌ی نیمه‌شفاف‌شان - که بر روی چارچوب‌هایی چوبی کشیده شده، آغشته به لاک‌الکل بود، و روی آن رنگ‌مایه‌ی بنفش یکدست ریخته شده بود - قزح‌سانی طلایی‌رنگ متصاعد می‌کرد، چنان¬که گویی بر روی جوراب‌هایی نازک عسل و مواد آرایشی مالیده شده - یا به عبارت دیگر، با توجه به اندازه‌ی بزرگ تابلوها، گویی آسمان غروب در دریاچه‌ای ژرف و تاریک منعکس شده است.