4

پاییزِ قلب پاریس / رون کیتای / شهرام خداوردیان

والتر بنیامین نویسنده‌ای آلمانی – یهودی بود که کنش نقد را تا والاترین سطوح آن در زمانۀ ما برانگیخت. او به جهت بیرون کشیدن و گردهم‌آوری ایماژها از متون و از جهان، از روشهایی دشوار و غریب سود می‌جست که از تأثیر سوررئالیسم بی‌نصیب نبودند (شاگرد او تئودور آدورنو آنها را "استنادها" (Citations) نامید). دلبستگی کابالیستی او به شکسته پاره‌ها (Fragments) و ماهیت ناتمام کار او (گشتاپو پشت سر او) ، در پس مرده ریگی نامأنوس – که به گمان برخی، اجزاء آن شکل دهندۀ یک کل نیستند – رها شده است.