تام وِسِلمان / سيگاري#9
50,000 ریال – خرید

61

پاپ‌ آرت و آینده‌های در گذشته / آرتور دانتو / مهدی نصراله‌زاده

اگر بکوشیم به نظرگاه هنرمندان و ناقدان در اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ بازگردیم، و آنچه را که از آن زمان تاکنون در تاریخ هنر گذشته است به‌اصطلاح داخل پرانتز بگذاریم، و نیز بکوشیم آن چیزی را بازسازی کنیم که در آلمانی به آن vergangene Zukunft (فرگانگِن تسورکونفت) می‌گویند‌ــ آینده آن‌طور که در گذشته به دید کسانی که گذشته‌ی مزبورْ حال آن‌ها بود می‌آمد‌ــ آن آینده می‌بایست به نظر اکسپرسیونیست‌های انتزاعی و طرفداران‌شان شبیه هم به نظر رسیده باشد، آن‌ها می‌بایست آینده را تا حد بسیار زیادی از آن خود دانسته باشند. ...