42

پاسخ و نقد دو مقاله از ایمان افسریان و باوند بهپور

در شماره 39 مجله مقاله‌ای به چاپ رسید تحت عنوان جوانان سعادتمند كه نقد و تحلیلی بود به هنرهای تجسمی بعد از 77. باوند بهپور در شماره 40 پاسخی بر نقد من نوشت؛ دقیق و ظریف و نكته‌سنج و با تأكید بر محور اصلی بحثم،یعنی تعریف زمان در گفتمان تجدد. و ادعای من را با سیزده "شاید" به چالش كشید.