>> شماره 60

پازلی کامل با قطعاتی مفقود / نقدی بر نمایشگاه کارنامه در موزه هنرهای معاصر تهران

نقدی بر نمایشگاه کارنامه در موزه هنرهای معاصر تهران