36

پادگان آباد / محمد قائد

«پادگان آباد» عنوان مقاله‌ای از محمد قائد در باب تهران و تغییراتش است. قائد با تاکید بر وجه نظامی بودن تهران در ابتدا، نشان می‌دهد که چه قسمت‌هایی از این شهر متعلق به قشون نظامی بوده و در گذر زمان در اختیار سایر ارگان‌ها قرار گرفته است. نویسنده به جایگاه تاریخی شهر رجوع می کند و روند شکل‌گیری شهر نظامی شده را از دوره قاجار مرور می‌کند. بسیاری از اراضی شهری تهران که روزگاری اطراف شهر بوده‌اند و امروز در میان شهر واقع شده‌اند، زمین‌های نظامی بوده‌اند که رفته‌رفته تغییر کاربری داده اند. مقاله از این موضوع گریزی به چگونگی شکل‌گیری شهرهای بزرگ در ایران می‌زند. اینکه چگونه افراد در دوگانه‌ی نیاز به آرامش زندگی در روستا و مواهب زندگی در کلانشهر قرار گرفته‌اند، برای هر یک از طرفین این دوگانه نیازهایی در انسان وجود دارد که نمی‌تواند از آنها صرف نظر کند.