39

و اینک تاریخ هنر: دیدن، مکان و قدرت / گریزلدا پالک / شهریار وقفی‌پور

سیاستِ نگاه كردن (looking) ریچارد ولهایم در کتاب خود، نقاشی به مثابه هنر، منتشرشده به سال 1987، توجهات را به خاص‌بودگی تاریخ هنر معطوف می‌سازد. مطالعات هنرهای بصری در میان رشته‌های معرفتی‌ای که با میراث فرهنگی سروکار دارند، تنها رشته‌ای است که بر تاریخ بیش از نقد که حد مشترک مطالعات ادبی، موسیقی یا رقص است، تأکید می‌نهد. این موضوعی است كه ارزش توجه بيشتر را دارد...