ویژه‌نامه‌ی ده هنرمند برگزیده‌ی هنر نوگرای ایران حرفه: هنرمند شماره‌ی 54/ بهار 1394

ویژه‌نامه‌ی ده هنرمند برگزیده‌ی هنر نوگرای ایران/ ۵۴

ده هنرمند برگزیده‌ی صد هنرمند و هنرشناس و منتقد

ارزش، اعتبار، شهرت و معیارهای آن

هنرمندان برگزیده: یک شناختنامه‌ی مختصر

بهمن محصص

اردشیر محصص

پرویز تناولی

محسن وزیری‌مقدم

نیکزاد نجومی

سیا ارمجانی

احمد امین‌نظر

مارکو گریگوریان

احمد عالی

حسین زنده‌رودی

نقد فصل

حرفه: مجموعه‌دار

10 هنرمند برگزیده 100 هنرمند و هنرشناس و منتقد

ارزش اعتبار شهرت و معیارهای آن

هنرمندان برگزیده: یک شناختنامه مختصر

نقد فصل

حرفه: مجموعه‌دار