ویژه‌نامه هنر امروز ایران: یک نمایشگاه خیالی/ 67

هنر معاصر ایران: یک نمایشگاه خیالی/ طرحی برای یک نمایشگاه

طبیعت/ شاعرانگی/ امر والا

مدرنیسم/ سنت/ انتزاع

انسان/ فرد/ جمع مردم

تاریخ/ مجاز جزء به کل/ صحنه‌ی نمایش/ شهر

مدرنیسم / سنت / انتزاع

انسان / فرد / جمع مردم

هنر معاصر ایران: یک نمایشگاه خیالی / طرحی برای یک نمایشگاه

طبیعت / شاعرانگی / امر والا

تاریخ / مجاز جزء به کل / صحنه‌ی نمایش / شهر