ویژه‌نامه‌ی هنر معاصر چین حرفه: هنرمند شماره‌ی 52 / پاییز 1393

ویژه‌نامه‌ی هنر معاصر چین/ ۵۲

 هنر چین، در چشم‌اندازی جهانی شده

 نقد فصل

 حرفه: مجموعه‌دار

درباره‌ی تاریخ هنر

هنر چین در چشم‌اندازی جهانی شده

نقد فصل

حرفه: مجموعه‌دار