>> شماره 23

وینسنت به دیدار ونسان می‌رود / جیمز نیرمور / احسان نوروزی

آثار ون‌سان ون‌گوگ را معمولا آغازگر مهم هنر مدرنیستی می‌دانند. ولی از بسیاری جهات ون‌گوگ ابداً هنرمندی مدرن نبود. در شخصیتش هیجچ یز شهری و به راستی بوهمین [کولی‌ورا] وجود نداشت. و نقش چندانی هم در آن‌چه منتقدانی همچون تی.جی.کلارک و گریز لدا پولاک «نشان‌دار کردن» پاریس جدید می‌نامیدند، نداشت. او چیزهایی از امپرسیونیست‌ها آموخت ولی در شهر بیمار افتاده بود و نمی‌توانست به سیاق مانه و پیروانش مدرنیته را جشن بگیرد. همان‌طور که جان برگر و بسیاری دیگران اشاره کرده‌اند، تأثیر اصلی هنری و روحانی ون‌گوگ ملهم از نقاش میانه قرن نوزدهم، ژان‌فرانسوا می‌یِه، بوده که از کشاورزان نقاشی می‌کرده است.