28

ویلهم هامرس هوی از پس لایه‌هایی سرد و خاموش / ربرت رزنبلوم / فاطمه راهیل‌قوامی

تا مدت‌های مدید تصور می‌شد ادوارد مونک تنها هنرمند اسکاندیناویایی اواخر قرن نوزدهم بوده است. چراکه قدرت عاطفی آثارش به قدری تاثیرگذار بود که موجب شد بینش او همسان نظریه‌ی ناخوآگاه فروید، تا فراتر از مرزهای ملی گسترش یابد...