دیداری: تاریخ هنر و فرهنگ ایران (۷) منظومه‌های فرهنگ ایران/ آریاسپ دادبه

این سخنرانی تکمله‌ای است بر مقاله‌ی «تاریخ هنر و فرهنگ ایران (۷) منظومه‌های فرهنگ ایران» که در شماره‌ی ۷۵ فصلنامه‌ی حرفه: هنرمند منتشر شده است. این درس‌گفتار دیباچه‌ای است بر تاریخ هنر و فرهنگ ایران.