خوابگاه قصر اندرون ـ تهران / بی تاریخ / عکاس ناشناس
50,000 ریال – خرید

66

وهم واقع / مهران مهاجر

 تأملی در باب عکاسی برجسته‌نما و امتناع تجربه انتزاع در دوران آغازین عکاسی ایران با کوششی در جهت خوانش یک عکس.