66

وهم واقع / مهران مهاجر

 تأملی در باب عکاسی برجسته‌نما و امتناع تجربه انتزاع در دوران آغازین عکاسی ایران با کوششی در جهت خوانش یک عکس.