>> شماره 65

وقت آن نیست با روندی تندتر، عاقلانه عمل کنیم؟ / محمدحسین عماد

بخشی از مطالبی که آقای موسوی در پاسخ به سؤال آقای خضری در مورد برداشتن مجسمه یادمان بهشتی که در شماره قبل همین مجله عنوان کردند: «کاری که آن زمان از عماد اجرا شد اصلا از کارهای عماد کنونی نشانه‌ای نداشت؛ شاید برای کار برای فضای شهری جزو تجربه‌های اولیه عماد بود؛ یک تجربه بود. مربوط به دوره ای از کارهای عماد بود که تازه داشت به فضای جدی و حرفه‌ای وارد می‌شد؛ یعنی می‌توانیم بگوییم بله، یکی از تجربیات ناموفق عماد بود، حداقل در اجرا این گونه بود.» ...