>> شماره 61

وعده‌ی هنر مفهومی / بلیک استیمسن / صالح نجفی

جوسف كاسوت وقتى در سال 1975 به گذشته فكر مى‌كرد و آن جنبش هنرى ای را كه خود به پايه‌گذارى آن مدد رسانده بود بررسى مى‌كرد، علت كام‌يابىِ هنر مفهومى را به‌طور خلاصه چنين عنوان كرد: او خطاب به خوانندگان مجله فاكس (The Fox) اعلام كرد، «بدون فهم درست دهه‌ی 1960 و درك اين كه هنر مفهومى دقيقاً چه بود»، فهم دستاوردهاى هنر مفهومى غيرممكن است. از ديد او هنر مفهومى چيزى نبود مگر «هنر دوران جنگ ويتنام». ...