>> شماره 24

وضعیت بشر / سوزی گابلیک / نیلوفر سرلّتی، تایماز پورمحمد

در نقاشی‌های ماگریت، مدام پرسش‌هایی درباره هویت رابطه‌ای اشیاء و نمادها، شباهت‌های هم‌ارز، و کلِ اعتبارِ "دیدن بازنمودی" مطرح می‌شود. بحرانی که رویه تثبیت شده هنر را احاطه کرده است، بارها در آثار او طرح می‌شود. مثلاً، "وضعیت بشر_1" در واقع، تضاد میان فضای سه بعدی اشیاء در واقعیت و فضای دوبعدی بوم را بیان می‌کند. در تصویرِ ماگریت، ابهامی وجود دارد که از آشتی‌ناپذیریِ فضای واقعی و توهّمِ مکان‌مند حکایت می‌کند. او در این تصویر، کل پیچیدگی‌های هنر مدرن را مطرح کرده است؛ پیچیدگی‌ای که ارزش فرض تقلید از طبیعت را بی‌مقدار می‌کند...