>> شماره 25

ورود به بحث / مجید اخگر

با پذیرش حدی از ساده‌سازی، می‌توان دیدگاه‌ها، جریان‌ها، و راهبردهایی را که در رابطه با تولید یا خلاقیت هنری در حوزه‌ی هنرهای تجسمی ایران وجود دارند به چند دسته‌ی کلی تقسیم کرد. فاکتورهای مؤثر بر این تقسیم بندی را می‌توان خارجی یا داخلی بودن خاستگاه هر دیدگاه یا موضع گفتمانی خاص، دولتی (یا تحت حمایت ضمنی دولت بودن) یا غیر (یا حتی ضد) دولتی بودن آنها در نظر گرفت...