48

واکنش به یک دوران / روبرت صافاریان

اگر قرار باشد شرحی برای تاریخ بنویسم از روزگاری که در آن زندگی می‌کنیم و سعی کنم مختصات زمانه خود را بیابم و شرح دهم ... خٌب، این شرح از یک سو شرحی خواهد بود مبتنی بر تجربه‌های شخصی. در اینجا شخصی شامل خوانده‌ها و نوشته‌هایم، همه بحث‌های شفاهی و کتبی که در آنها مشارکت کرده‌ام و همه فکرهایی که بعد از آن بحث‌ها در سرم با آنها کشمکش داشته‌ام می‌شود. ...