28

واقع‌بینی در ادای دِین / فائقه بقراطی

در بررسی‌های هنری، معیارهای سنجش و ارزیابی متفاوتند، چون بر دیدگاه های كلی‌تر و نیز گرایش‌های خاص هنری و زیبایی‌شناختی تكیه دارند. مجموعه دیدگاه‌ها و گرایش‌ها، زاویه نگاه و معیارهای پیشینی پژوهنده را می‌سازند و هر تحلیلی بر پایه همین نگاه به‌علاوه اطلاعات جدید درباره موضوع بررسی، استدلال می‌شود. پژوهنده نمی‌تواند در جریان نقد و بررسی، خود را كاملاً از معیارهای پیشینی‌اش، جدا نگهدارد.