50,000 ریال – خرید

50

واسازی هویت مهاجر / امیرعلی نجومیان

این نوشته بر آن است تا مفهوم هویت مهاجر را با استفاده از دیدگاه‌های واسازانه (deconstructive)،و با رجوع به کتاب بامزه به فارسی اثر فیروزه دوما،از منظر مطالعات فرهنگی و نقد پسااستعماری مورد بررسی قرار دهد.ابتدا در این مورد که به کارگیری ژانر طنز در بافت ادبیات مهاجرت به طور کلی تا چه اندازه موجه و متداول است بحث خواهم کرد و شیوۀ‌ انطباق این مجموعه خاطرات با ژانر مذکور را شرح خواهم داد.