55

هویت بخشی شهری چونگ کینگ: تاثیر گرافیک / فریمن لائو و آنجلیکا لونگ / ترجمه: دیبا داوودی

سهم تأثیرگذاری گرافیست بر هویت‌بخشی شهری آهسته آهسته دستخوش تغییراتی اساسی شده است؛ پیش‌تر هنر گرافیک‌‌دیزاینرها در پیشبرد پروژه‌هایی همچون طراحی تمبر و پوستر تعریف می‌شد، حال اما او نقشی مهم در القای اندیشه‌ی برقراری ارتباط بصری در هویت بخشیِ شهری یا به عبارت دیگر برندسازی شهری ایفا می‌کند. این مقاله می‌کوشد میزان تأثیرگذاری گرافیک‌دیزاینرها و جایگاه هنرمند را در این مورد بررسی کند و به گونه‌ای نوعی پیش درآمد بر پروژه‌های متفاوتی باشد که در وهله‌ی نخست لزوماً با برقراری ارتباط بصری مرتبط نمی‌نماید...