>> شماره 22

هوکاییدو / دایدو موریاما / محمدرضا میرزایی

روح و تصویری که ما از جهان، دنیای بیرونی(مان) و جلوه‌های طبیعت درک و دریافت می‌کنیم، ممکن است به اشکال متفاوت و بسیاری نمود پیدا کند...