18

هوای تازه، فضای روشن فکری دهه‌ی 1340 / بابک احمدی

مقصود من از«کار روشن‌فکری» گونه‌ای فعالیت فکری است که سه ویژگی اصلی داشته باشد: الف) موجب گسترش مرزهای بیان در گفتمانی شود که فعالیت فکری به طور عمده در چارچوب آن صورت می‌پذیرد؛ ب) موجب ارتباط آن گفتمان با گفتمان‌های دیگری شود؛ ج) رابطه‌ی گفتمان‌های مورد بحث رابا شبکه‌ی تودرتویِ قدرت (به معنایی که مورد نظر میشل فوکو بود) دقیق و روشن بیان کند...