67

هنوز / کریم میرزاده‌اهری

اجتماع فعلی ایران ـ با تمامی انواع مناقشاتی که بر سر مفهوم «اجتماعیّت» لحاظ می‌کنیم ـ اجتماعی است چهره‌زده، چهره‌گرا و البته چهره‌واره‌ساز؛ عکس‌های چارچوب‌مندِ پرسنلی نه‌فقط در کشوها و زونکن‌های اداره‌جات که در جیب‌ها و کیف‌ها، فوران سلفی‌های چهره‌های ورزشی و سینمایی و سیاسی نیز؛ انباشت چهره‌ی بی‌نور ستاره‌های سینمایی بر سَردر سینماها و در کلوزآپِ فیلم‌ها، شهوت فزاینده برای جرّاحی زیباییِ چهره، چهره‌های شطرنجی در رسانه‌ی ملیِ «سیما» ونهایتاً چهره‌واره‌سازی طبیعت؛ امپریالیسم چهره. ...