40

هنوز «هنر، نوعی مهارت است» / گردآوری و ترجمه: مهدیه کُرد

«مطمئن باش تا به حال هیچ‌كس تو را با ولعی كه من مدلم را تماشا می‌كنم ننگریسته است.» این جمله شاید چکیده هنر آگلوست. در مواجهه با تابلوهای او، بیننده به سرعت متوجه اهمیت برخورد دیداری نقاش با سوژه ـ هر چه كه باشد ‌اعم از انسان، شیء یا منظره ـ می‌شود. این نقاشی‌ها حاصل کشمکش و زورآزمایی چشم نقاش با سوژه هستند....