>> شماره 39

هنر گذراندن تعطیلات 1 / شمیم مستقیمی

برای ما ایرانیان تعطیلات، مخصوصا تعطیلات طولانی، جزوی از برنامه‌ی کاری است. ما گریزی از این همه اوقات فراغت نداریم و هر سال چندین بار ناچاریم خود را در برابر پدیده‌ی تعطیلات دو، سه یا ده پانزده روز مدیریت کنیم. ...