7

هنر کیچ / ترجمه: کاوه قهرمان

واژه کیچ (kitsch) شاید یکی از قدیمی‌ترین، ابتدایی‌ترین و ابهام‌آمیزترین اصطلاحاتی است که برای تعریف هنر عامه پسند جوامع مدرن به کار رفته، با این وجود اصطلاحی است که در سطحی جهانی قابل درک است. اصطلاح مذکور نخستین بار در نوشته‌های منتقدین اجتماعی و فرهنگی اواخر قرن نوزدهم برای تشریح اثرات صنعت مداری زودرس بر فرهنگ متداول کشورهای غربی، ظاهر شد. این اصطلاح حدودا در طول یک قرنی که از کاربرد آن میگذرد دچار تحول شده و مجموعه¬ی متنوعی از معانی‌ای را که گهگاه تا حدی متناقض هم بوده‌اند، به خود گرفته است.