>> شماره 58

هنر و نظریه: بازتابندگی ضروری / پیتر بورگر / پویا ایمانی

رابطه‌ی نظریه‌ی فلسفی با هنر را بررسی کردیم، اما رابطه‌ی هنر معاصر با نظریه چیست؟ قبل از هر چیز باید این نکته را در نظر گرفت که هر بحثی درباره‌ی هنر معاصر به حرف‌زدن درباره‌ی بنایی تاریخی می‌ماند که به‌هیچ‌وجه پایه‌های محکم و مطمئنی ندارد. نقاشی معاصر: منظورمان از این ترکیب نه فقط جنبش وحشی‌های جوان1 [Neue Wilden] بلکه همچنین هنرمندانی چون امیل شوماخر و کلاوس کروگر (دُکومنتای 3، 1964) است که به رغم این‌که در اواخر دهه‌ی 50 و اویل دهه‌ی 60 بخشی از کارهاشان را کرده بودند، امروز است که قوی‌ترین نقاشی‌هاشان را خلق می‌کنند. نقاشی معاصر در آثار مؤلفان مختلفی صورت‌بندی شده که سنت‌های متفاوتی چون سوررئالیسم، کانستراکتیویسم، و نورئالیسمِ عینیت نو [Neue Sachlichkeit] را پیش ‌مي‌برند. ...