50,000 ریال – خرید

73

هنر نخبه در عصر پوپولیسم/ جولین استالابرس/ نغمه یزدان‌پناه

دنیای هنر به واقع در حال تجربه‌ی دوران بسیار غریبی است. بسیاری از تاریخ‌دانان، منتقدان و نظریه‌پردازان هنر به تأکید بیان می‌کنند که پیش‌بینی چشم‌اندازی ورای عصر کنونیِ نئولیبرال و فرهنگ سطحی‌بینِ پیش‌پاافتاده و شیفته‌ی ستاره‌ی آن تقریباً غیرممکن است. در عین حال، بخش بزرگی از هنر نگاه خود را بر گستره‌ی جهانی‌شده‌ی استثمار، تاریخ‌های عمیق و خاطره‌های سرکوب، شیوع نابرابری جنسیتی، مسائل ژئوپولتیک، و «جنگ با تروریستم» متمرکز می‌کنند. ...