1

هنر مفهومی / لوردانا پارمیسانی / برنا بهمنش

این واژه اشاره به جستجوهایی دارد که هنرمندان آمریکایی و انگلیسی در نیمۀ دوم دهۀ 1960 برای نخستین‌بار آغاز کردند. کانسپچوالیست‌ها براساس مطالعاتشان در خصوص فلسفۀ زبان و ساختارگرایی به منظور خلق اثر هنری‌ای که از طریق زبانی و مفهومی قابل توضیح باشد، به تشریح واقعیت پرداختند. در بیانیۀ هنرمند آمریکایی جوزف کاسوت با عنوان "هنر توضیح هنر است" به استقلال همه‌جانبۀ زبان هنر تأکید شده: "هنر، هنر است و فقط به خودش و زبان خودش ارجاع دارد".