>> شماره 52

هنر معاصر چین: از چینی‌زدایی تا چین‌گرایی دوباره / لیو یودی / ارکیده درودی

از آغاز هزاره جدید،‌ مسائل مربوط به هویت قومی و فرهنگی هنر معاصر در چین مورد توجه ویژه قرار گرفته است. هنر معاصر چین، همان‌گونه که از نامش پیداست،‌ قابليت تحليل از دو جنبه، جنبه چینی بودن و جنبه معاصر بودن را داراست، اما با اين وجود، اين جنبه نخستين است كه به عرصه‌ای برای تضارب آرا تبديل گشته است.