67

هنر معاصر ایران: یک نمایشگاه خیالی / طرحی برای یک نمایشگاه