14

هنر متجدد – هنر بازاری / ایمان افسریان

تا پیش از عصر تجدد، هنر ایرانیان به هنر خواص یا هنر و فرهنگ عالی (high culture)، و هنر و فرهنگ عوام (mass culture) تقسیم نشده بود. اگر هنرمندی می‌توانست سرآمد هنرمندان عصر خود باشد، معمولا جذب دربار یا اشراف می‌شد و اگر در سطح نازلتری کار می‌کرد، طبقات پایین‌تر اجتماع خریدار آثار او بودند. این ارتباط بین هنرمند و مخاطب تا بعد از ظهور کمال‌الملک نیز ادامه داشت...