66

هنر صامت / لوسی لیپارد / کتایون یوسفی

هنر برای هنر یا همان کشش فرمالیستیِ نقاشی غیرعینی تمایلی به‌ظاهرْ خودنابودگر پیدا کرده به اینکه خود را محدود به چند مسئله به‌خصوص کند و باقی مسائل را نبیند. هر بار چنین چیزی اتفاق می‌افتد، همانطور که از 1912 به طور دوره‌ای اتفاق افتاده، این‌طور به نظر می‌رسد که پایان هنر که این همه در مورد آن صحبت شده، از راه رسیده است. بدبینان از اینکه برای هر گرایش نفی‌گرانه، بیماری قریب‌الوقوعی را پیش‌بینی کنند، لذت می‌برند. درست است که دادا، اسمبلاژ و هنر پاپ به خاطر میزان استهزاء و حالت تهاجمی‌شان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، اما همیشه تندترین حملات متوجه آثار یا سبک‌هایی بوده که «خالی» به نظر می‌رسند و نه «معمولی» یا «آبکی». پیام حکایت «لباس جدید امپراطور» بر مخاطبان هنر آمریکا تأثیری جدی داشته است. ...