34

هنر ایران، سال صفر / کامران سپهران

ویژه‌نامه هنر ما زیر نگاه دیگری مجله حرفه: هنرمند، قابلیت کتابگزاری را دارد. این شماره به سبب محتوای غنی و در عین حال جهت‌دار، از پرونده‌های مرسوم نشریات متمایز است و واکنش خواننده را همچون کتابی بر می‌انگیزد. هنر ما زیر نگاه دیگری به طور خاص موجودیت خود را از توفیق سال‌های اخیر هنرمندان در بازارهای جهانی می‌گیرد و به آن انتقاد دارد و در این راه به خصوص از ادوارد سعید و نظریه پسااستعماری او مدد می‌گیرد.