>> شماره 52

هنر آی‌ویوی: یادمانی از امپراتوری سرمایه‌داری استبداد سرخ شرقی یا سوغات توریستی آن / بائو دونگ / خیزران اسماعیل‌زاده

نام "آی ویوی" دردـ نمونِ مشترکِ جامعه‌ و فضای هنر چین است. چه آی ویوی را به خوبی بشناسید وکار او را بپسندید، چه نه، به عنوان یک فرد مستقل، درگیر شدن در پدیده‌ها و مناقشات مرتبط با آی ویوی اجتناب‌ناپذیر است. به زبان نظری همان‌قدر که ایده هرکس درباره نظام هنر به چشم‌انداز او از پدیدۀ آی ویوی وابسته است، دانش اولیه هرکس درباره چینی‌ها و سیاست بین‌المللی هم به زاویه دید او در بحث و جدل‌های مرتبط با آی ویوی گره‌خورده‌است.