>> شماره 65

هنر‌، تاریخ و عاملیت تاریخی / محمدرضا ربیعی

رابطه‌ی هنر با تاریخ رابطه‌ای بی‌واسطه نیست. به جز تلاش‌هایی که در چند دهه‌ی اخیر در صحنه‌ی هنر معاصر رخ داده است، هنر و مشخصاً نقاشی که محل بحث ماست معمولاً در وقایع تاریخی مداخله‌ی مستقیمی نکرده‌اند. از انقلاب فرانسه تا انقلاب اکتبر و انقلاب 57 آنچه به عنوان هنر این وقایع بزرگ تاریخی می‌شناسیم، نه تنها بر سیر خود این وقایع تأثیر قابل ذکری نگذاشته‌اند، بسیاری از آثار مربوط به این وقایع در لحظه‌ای غیر از زمان وقوع رخدادهای مورد بحث خلق شده‌اند. ...