>> شماره 22

هنری کارتیه برسون / هانس میشل کوتزل / شاهین شهابلو

"دساو"، آلمان، کمی پس از پایان جنگ جهانی دوم. در یک اردوگاه مخصوص آوارگان، یکی از قربانیان نازی‌ها ناگهان یکی از جاسوسان سابق گشتاپو را شناسایی می‌کن. کارتیه برسو جوان در آن صحنه حضور داشت و عکسی گرفت که سمبل آزادی و نشانه‌ای برای پایان دوران وحشت نازی شد...